Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng đã có yêu cầu thu hồi (nếu có).

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sau đăng ký thành lập; nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế tác động tiêu cực do doanh nghiệp gây ra cho xã hội; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 31.8.2015. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 10 tháng 9 năm 2015.

Việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên được thực hiện qua các nội dung sau:

1. Trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp bao gồm i) thông tin đăng ký doanh nghiệp (tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, thông tin về người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, Điều lệ công ty, danh sách thành viên, cổ đông sang lập, người đại diện theo ủy quyền, thông tin về đơn vị trực thuộc và các thông tin đăng ký doanh nghiệp khác theo luật định); ii) thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp (đang hoạt động, đã giải thể, đang làm thủ tục giải thể, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, đã chấm dứt hoạt động); iii) thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh (báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, doanh thu, sản lượng, số lao động, xuất khẩu, nhập khẩu); và iv) thông tin về xử lý doanh nghiệp có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật (kết luận và kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền).

2. Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thanh tra tỉnh là cơ quant ham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra. Kết quả thanh tra, kiểm tra được công khai theo luật định.

Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng đã có yêu cầu thu hồi (nếu có).

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, cơ quan chức năng quyết định xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử phạt. Cơ quan chức năng quản lý nhà nước về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp: a) thu hồi, rút, đình chỉ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc các loại văn bản có chứng nhận, chấp thuận khác đã cấp cho doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; b) đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo yeu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.

3. Báo cáo về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Trước 20/1 hàng năm, các cơ quan chức năng có trách nhiệm báo cáo UBND tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên là đầu mối cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng thời là đầu mối công khai thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, công khai thông tin doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư trên địa bàn tỉnh; đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện nội dung phối hợp về trao đổi cung cấp và công khai thông tin doanh nghiệp, về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Thanh tra tỉnh là đầu mối tổng hợp tình hình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Cục Thuế công khai danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Các cơ quan chức năng khác có trách nhiệm công khai doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp có hành vi vi phạm và bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý.

Các cơ quan chức năng chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hoạt động trong ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article