Doanh nghiệp phải thực hiện việc xây dựng, duy trì trang thông tin điện tử, đảm bảo kết nối với trang thông tin điện tử của Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu của doanh nghiệp và Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://www.bussiness.gov.vn).

Ngày 16 tháng 4 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về việc công bố thông tin hoạt động của loại hình công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu, áp dụng đối với:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là công ty mẹ).
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
- Các cơ quan được phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
Việc công bố thông tin phải do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời và đầy đủ về thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố.
Các thông tin hoạt động cần được công bố bao gồm:
- Chiến lược phát triển của doanh nghiệp;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hằng năm của doanh nghiệp;
- Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới hằng năm của doanh nghiệp;
- Báo cáo tình hình hoạt động hằng năm của doanh nghiệp;
- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
- Tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu phải công bố Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng; các hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét, hoặc các Hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10 tỷ đồng; các khoản tổn thất tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét, hoặc bằng hoặc lớn hơn 1.000 tỷ đồng.
Doanh nghiệp phải thực hiện việc xây dựng, duy trì trang thông tin điện tử, đảm bảo kết nối với trang thông tin điện tử của Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu của doanh nghiệp và Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://www.bussiness.gov.vn).
Theo hướng dẫn tại Thông tư, trong vòng 05 ngày làm việc sau khi thông tin hoạt động được phê duyệt, doanh nghiệp có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình, đồng thời gửi tới cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đăng tải các thông tin này trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trang thông tin điện tử đăng tải các thông tin hoạt động của loại hình công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu là Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam với địa chỉ tên miền là www.business.gov.vn.
Các doanh nghiệp bảo đảm việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng quy định sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu và đề xuất khen thưởng theo quy định.
Người quản lý doanh nghiệp phải chịu một trong các hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo do cơ quan đại diện thực hiện quyền sở hữu nếu không nộp, nộp không đầy đủ, không đúng hạn các báo cáo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, của chủ sở hữu; nội dung báo cáo không trung thực, không đầy đủ; không thực hiện chế độ công khai thông tin đúng thời gian, đúng các nội dung quy định. Trường hợp Người quản lý doanh nghiệp Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, khuyến nghị, giải pháp của chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước đưa ra đối với doanh nghiệp, để doanh nghiệp bị thua lỗ, mất vốn nhà nước, hoặc tình hình hoạt động nói chung của doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, công tác quản lý của doanh nghiệp yếu kém thì Người quản lý doanh nghiệp bị kỷ luật hạ bậc lương hoặc buộc thôi việc thì sẽ bị cơ quan đại diện thực hiện quyền sở hữu hạ bậc lương, buộc thôi việc và bị quyết định mức lương và các lợi ích khác.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai danh sách các doanh nghiệp trên địa chỉ http://www.business.gov.vn và thông báo cho Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước biết nếu các doanh nghiệp không đảm bảo việc công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định chậm 20 ngày làm việc so với thời hạn quy định. Nếu doanh nghiệp thực hiện viêc công bố thông tin hoạt động chậm 40 ngày làm việc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập danh sách và công khai danh sách các doanh nghiệp trên địa chỉ http://www.business.gov.vn , báo cáo Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ xem xét việc thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 6 năm 2015 (Phong Lâm).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article