Trong giai đoạn đầu sẽ thực hiện tập trung nâng cấp, củng cố đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở cấp Trung ương và một số địa phương có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động và nhu cầu hỗ trợ lớn.

Với mục tiêu nâng cấp, kiện toàn và nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Trung ương và địa phương, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, trở thành động lực lớn cho sự tăng trưởng ổn định và bền vững của quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa” tại Quyết định số 265/QĐ-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2015.

Theo Đề án, trong giai đoạn đầu sẽ thực hiện tập trung nâng cấp, củng cố đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở cấp Trung ương và một số địa phương có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động và nhu cầu hỗ trợ lớn. Trong quá trình triển khai thực hiện, không tăng số lượng tổ chức và tổng biên chế chung hưởng lương từ ngân sách nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện sắp xếp và điều hòa số cán bộ, công chức trong tổng biên chế được giao để đảm nhận nhiệm vụ thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa khi cần thiết. Mô hình đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương được tổ chức căn cứ vào nhu cầu trợ giúp của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, khả năng và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Các nhiệm vụ cụ thể của Đề án:

1. Hoàn thiện khung pháp lý quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa từ trung ương tới địa phương.
2. Sắp xếp và bố trí đủ nhân sự cho các đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng cường bổ sung cán bộ dựa trên khả năng cân đối nguồn thu chi hoạt động của đơn vị và nhu cầu về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Đầu tư cơ sở vật chất cho đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa cấp Trung ương. Tập trung nâng cấp cơ sở vật chất cho đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động và nhu cầu hỗ trợ lớn.
4. Tăng cường sự phối hợp thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa giữa các Bộ, ngành, giữa cấp Trung ương và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bao gồm:

1. Đổi mới và kiện toàn cơ cấu tổ chức đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa cấp Trung ương có chức năng, nhiệm vụ chính: (i) làm đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các chính sách, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; (ii) kết nối các hoạt động trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa của các Bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp có trọng điểm; (iii) triển khai thực hiện một số chính sách, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn phát triển kinh doanh, kết nối doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, quản lý sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật nhằm ươm tạo doanh nghiệp, phát triển liên kết ngành trong các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng cao; (iv) bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn: (i) đầu mối xây dựng chính sách, chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương; (ii) theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các chính sách, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; (iii) tổ chức, triển khai thực hiện một số chính sách, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Cung cấp thông tin doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn phát triển kinh doanh, mở rộng đầu tư, kết nối kinh doanh, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, vườn ươm doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đề án kiện toàn đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Địa phương có trên 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động, thực hiện nâng cấp và củng cố đơn vị trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, lựa chọn hình thức đơn vị sự nghiệp có thu hoặc cấp phòng. Địa phương có dưới 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động, giao thêm nhiệm vụ trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa cho một đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của địa phương.

2. Giải pháp về nguồn nhân lực: các đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (hoặc cơ quan chủ quản) xây dựng đề án vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở tổng biên chế được giao và đề án vị trí việc làm, cơ quan có thẩm quyền sắp xếp và bố trí đủ nhân sự thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; thí điểm thực hiện chuyên gia tư vấn trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại doanh nghiệp.

Giai đoạn 2016 – 2020, căn cứ vào nhu cầu và khả năng cân đối nguồn thu, các đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa:

+ Xây dựng phương án bổ sung số lượng cán bộ, nhân viên hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, một phần số cán bộ do ngân sách nhà nước đảm bảo không tăng so với chỉ tiêu biên chế được giao, số còn lại do cân đối nguồn thu chi trả.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển đội ngũ cán bộ, chuyên gia tư vấn trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Nâng cấp cơ sở vật chất cho các đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa cấp Trung ương bao gồm: (i) cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; (ii) hệ thống thông tin kết nối kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (iii) cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nhằm ươm tạo doanh nghiệp và phát triển liên kết ngành trong các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng cao.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trên 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động và nhu cầu trợ giúp cấp thiết xây dựng dự án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giai đoạn 2016 – 2020: Triển khai thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương thực hiện nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp trong triển khai thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nâng cao vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo và điều phối hoạt động trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng toàn diện, có trọng điểm và phù hợp với Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm; tăng cường vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong Hội đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan phổ biến rộng rãi thông tin về các chủ trương, chính sách, chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhà nước.

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ hợp pháp khác. Việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp và báo cáo Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Đề án. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối và bố trí vốn đầu tư hàng năm từ ngân sách trung ương, viện trợ, hợp tác quốc tế để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở vật chất cho đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa cấp Trung ương và địa phương; đề xuất Thủ tướng Chính phủ sử dụng ngân sách trong “Khoản vay Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa” lần 2 - Tiểu Chương trình II do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, kiện toàn đơn vị thực hiện trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương đảm bảo hoạt động của đơn vị thực hiện trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cấp địa phương để thực hiện nhiệm vụ trên. Các địa phương có nhu cầu nâng cấp, tổ chức lại đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu xây dựng đề án và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trước khi thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề chủ động nâng cao năng lực, tăng cường phối hợp với các đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (Nguyễn Lan).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article