Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư theo các hình thức BT, BOT, BTO, PPP ... đối với các công trình hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

Ngày 04 tháng 11 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1995/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 – 2020.

Theo đó, 6 dự án đầu tư trọng điểm đang được đầu tư dở dang và 3 dự án đầu tư khởi công mới được ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác phù hợp (áp dụng ở mức cao nhất phù hợp với từng đối tượng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011- 2015).

Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư theo các hình thức BT, BOT, BTO, PPP ... đối với các công trình hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào huyện đảo Lý Sơn được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo mức cao nhất phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP, không bao gồm các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và lĩnh vực cấm đầu tư.

Các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại huyện đảo Lý Sơn được ưu tiên sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước phù hợp với quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (Minh Tú).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article