Nhằm triển khai nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2012 phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015, sáng ngày 4 tháng 11 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo “Đề xuất các nội dung cơ bản cho Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Tham dự Hội thảo có Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Cao Sỹ Kiêm, lãnh đạo một số Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện một số bộ, ngành. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhấn mạnh nỗ lực của Chính phủ trong việc thiết lập và duy trì môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp. Chính phủ đã ban hành và thực thi một số chính sách dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) như Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 về trợ giúp phát triển DNNVV (thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP), Nghị quyết số 22/2010/NQ-CP, Kế hoạch Phát triển DNNVV giai đoạn 2006-2010, Kế hoạch Phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015, Chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV, Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV, Quỹ phát triển DNNVV… Mặc dù vậy, giữa chính sách và thực thi, giữa chủ trương, quyết tâm của Chính phủ và kỳ vọng, mong chờ của doanh nghiệp, vẫn còn có khoảng cách nhất định. Hội thảo lần là cơ hội để các đại biểu đến từ các Bộ ngành, cơ quan trung ương, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp tham gia ý kiến, trao đổi về các nội dung dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần làm minh bạch môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi thêm cho doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động.

 

 

Đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp, Phó Cục trưởng Bùi Thu Thủy trình bày một số nội dung chủ yếu của Đề án nghiên cứu Luật hỗ trợ DNNVV (sau đây gọi tắt là Luật). Mục tiêu của Luật nhằm đưa ra hệ thống các giải pháp toàn diện thông qua thiết lập nguyên tắc, chính sách, chương trình để hỗ trợ DNNVV phát triển độc lập và sáng tạo; xác định rõ trách nhiệm của Chính phủ, các tổ chức liên quan trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Dự thảo Luật gồm 4 chương:

- Chương I: Những quy định chung

Chương này gồm những điều khoản quy định về mục tiêu của Dự thảo Luật, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, quan điểm và nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm của Chính phủ, Trách nhiệm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa và Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ và vừa quốc gia.

Về đối tượng áp dụng, Dự thảo Luật đề xuất 2 phương án: i) phương án 1: giữ nguyên định nghĩa DNNVV như đã quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV; ii) phương án  2: phù hợp với dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Dự thảo Luật bỏ tiêu chí lĩnh vực, ngành nghề, bổ sung tiêu chí doanh thu.

- Chương II: Các biện pháp hỗ trợ cơ bản

Chương này gồm 9 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: i) hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới, sáng tạo trong kinh doanh, ii) hỗ trợ tài chính và thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, iii) hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá do doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất,  iv) hỗ trợ phát triển thị trường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, v) hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, vi) hỗ trợ tư vấn kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, vii) hỗ trợ về lao động và nguồn nhân lực cho DNNVV, viii) hỗ trợ liên kết giữa các DNNVV và giữa DNNVV với doanh nghiệp lớn, ix) hỗ trợ khởi nghiệp.

Chương III: Quản lý nhà nước về hỗ trợ DNNVV

Chương này quy định về hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hội đồng tư vấn chính sách DNNVV Quốc gia, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, trách nhiệm của đơn vị thực hiện hỗ trợ DNNVV), công tác quản lý nhà nước trong xây dựng và triển khai chính sách, hoạt động, chương trình và dịch vụ hỗ trợ DNNVV.

Chương IV: Điều khoản thi hành

Tham luận tại Hội thảo, bà Trần Thị Vân Hoa, Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học kinh tế quốc dân cho rằng công tác hỗ trợ phát triển DNNVV đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc xây dựng nền tảng pháp lý, tạo cơ hội cho DNNVV tiếp cận các nguồn lực, tăng số lượng DNNVV, đã thành lập được hệ thống cơ quan hỗ trợ DNNVV và bước đầu làm rõ vai trò các bên trong hỗ trợ DNNVV… Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác hỗ trợ phát triển DNNVV còn manh mún, các ưu đãi được thực hiện nhỏ, lẻ, tiến độ thực hiện chậm, chưa phát triển liên kết doanh nghiệp, chưa chú trọng  đến vai trò của doanh nghiệp lớn và của hiệp hội, dịch vụ công chưa tốt v.v… Theo bà Hoa, nguyên nhân của thực trạng trên là do: 6/8 chính sách theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP được triển khai lồng ghép, nội dung chưa phù hợp nên khó đánh giá kết quả và giảm cơ hội tham gia hưởng lợi của DNNVV; thiếu cơ  chế phối hợp, báo cáo và chia sẻ thông tin; sự quan tâm của địa phương còn hạn chế; nguồn lực chung chưa nhiều; thiếu cơ chế điều phối, giám sát, đánh giá thực hiện …. Góp ý cho Dự thảo Luật, bà Hoa cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các chủ thể khác như các tổ chức khoa học-công nghệ, giáo dục đào tạo, tổ chức tài chính tín dụng, quy định cụ thể lĩnh vực/ngành nghề không hỗ trợ, nêu rõ hơn vai trò của Hiệp hội DNNVV. Chính quyền cấp trung ương và địa phương chỉ nên là cơ quan chỉ đạo, điều phối. Việc tổ chức triển khai thực hiện nên để cho hiệp hội và chủ thể khác tiến hành.

Theo Tiến sĩ Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp), hạn chế của những chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV bao gồm: i) hơn 80% chính sách/chương trình trợ giúp không có đánh giá kết quả, chưa có tiêu chí đánh giá; ii) nhiều chính sách mới chỉ dừng lại ở quy định chung chung mang tính khuyến khích, chưa có ưu đãi rõ ràng hoặc gặp vướng mắc khi thực hiện như chính sách thuế; iii) một số chính sách có kết quả nhưng mới ở phạm vi nhỏ hẹp như chính sách về vườn ươm doanh nghiệp, chính sách về bảo lãnh tín dụng; iv) một số chính sách chưa chú ý về đặc tính quy mô của DNNVV nên chưa phù hợp; v) được thực hiện manh mún, dàn trải; vi) mức độ triển khai thực hiện ở địa phương còn hạn chế. Tiến sĩ cho rằng việc xây dựng Luật hỗ trợ DNNVV sẽ giúp các chính sách hỗ trợ tập trung về một đầu mối, đảm bảo tính đồng bộ và nâng cao việc thực thi chính sách. Ông cho rằng cần nghiên cứu và áp dụng chính sách phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của DNNVV. Cần có sự kiểm tra, kiểm soát, đánh giá, tổng kết và đặc biệt cần nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật liên quan, tránh chồng chéo.

Đối với Dự thảo Luật, cần cân nhắc kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về tiêu chí xác định DNNVV, chính sách trợ giúp, trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước. Đồng thời, cần nghiên cứu đa dạng hóa các nhóm chính sách nhưng cần xác định lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để có các quy định phù hợp. Cần quy định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan đầu mối thực hiện việc trợ giúp DNNVV và của các ngành, Bộ, địa phương, tổ chức hiệp hội. dự thảo Luật cần có quy định/chính sách nhằm tăng cường liên kết trong kinh doanh, đặc biệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh để có thể hỗ trợ, bổ sung nguồn lực cho nhau. Cần nghiên cứu bổ sung chính sách và sự hỗ trợ có tính chất đặc thù tập trung vào thuế, tài chính, nguồn nhân lực, mặt bằng sản xuất, công nghiệp hỗ trợ. Cần quy định cơ chế, trách nhiệm giám sát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn lực nhà nước. Tiến sĩ cũng đề nghị bổ sung các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục để các DNNVV tham gia vào các chương trình hỗ trợ DNNVV.

Đến từ Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Long cho rằng nên xác định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là để quy định hành động hỗ trợ doanh nghiệp một cách cụ thể, không bao hàm những vấn đề chung như môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, ưu đãi cho các ngành nghề khó khăn… Cần xác định đối tượng doanh nghiệp nào sẽ được hỗ trợ, hay doanh nghiệp thuộc ngành nào sẽ nhận được ưu đãi. Việc lựa chọn đối tượng này có thể sẽ tạo ra tác động lan tỏa đến các doanh nghiệp ngành khác, lĩnh vực khác. Cần chú trọng hơn đến vai trò của doanh nghiệp lớn và hiệp hội doanh nghiệp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm phát triển các mối liên kết doanh nghiệp. Cần có cơ chế để các doanh nghiệp lớn phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Đó là việc tạo ra các đơn hàng sản xuất cho doanh nghiệp, thu mua các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ đó tăng cường liên kết các doanh nghiệp sản xuất lại với nhau. Cũng cần bổ sung thêm nhiệm vụ của các Sở Kế hoạch và Đầu tư là thu thập ý kiến, yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu các hoàn cảnh thực tế của doanh nghiệp nhằm giải quyết và thúc đẩy từng ngành công nghiệp điển hình, phù hợp với đặc thù địa phương. Cần quy định rõ các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương (phòng nào hay đơn vị trực thuộc nào thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) để các đơn vị có địa vị pháp lý rõ ràng, thuận tiện làm chức năng đầu mối trợ giúp tiếp cận chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã chia sẻ quan điểm, ý kiến và đưa ra các đề xuất cho Dự thảo Luật. Kết thúc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông đánh giá cao nội dung chuẩn bị của các diễn giả, sự tham gia tích cực và hiệu quả của các đại biểu tại Hội thảo. Vấn đề quan trọng nhất đó là có sự thống nhất cao của các cơ quan, đơn vị, đại biểu về sự cần thiết phải ban hành Luật hỗ trợ DNNVV. Thứ trưởng Đặng Huy Đông đồng tình với nhiều nội dung trong nhóm giải pháp nêu ra tại dự thảo Luật, đặc biệt các giải pháp như hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ tài chính thông qua mô hình Quỹ Đầu tư mạo hiểm…Thứ trưởng chỉ đạo Cục Phát triển doanh nghiệp sớm hoàn thiện các nội dung nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo để sớm đưa vào chương trình làm luật và đề nghị các cơ quan, đơn vị và đại biểu tích cực tham gia để hỗ trợ Cục Phát triển doanh nghiệp trong quá trình dự thảo Luật (Thu Thủy-Thanh Lê).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article