Cổ phần hóa được thực hiện thông qua hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Ngày  10 tháng 09 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1611/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Theo đó, cổ phần hóa được thực hiện thông qua hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ: 14.101.840.000.000 đồng (mười bốn nghìn, một trăm lẻ một tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng). Tổng số cổ phần phát hành lần đầu: 1.410.184.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó nhà nước chiếm 75% vốn điều lệ (1.057.638.000 cổ phần), cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 9.474.500 cổ phần (0,672% vốn điều lệ), cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn là 705.092 cổ phần (0,05 % vốn điều lệ); cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 282.036.800 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ và 3,475% vốn điều lệ được bán đấu giá công khai (49.009.008 cổ phần).

 

 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP là Bộ Giao thông vận tải.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (tên viết tắt VIETNAM AIRLINES) có trụ sở chính tại 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo và hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của VIETNAM AIRLINES.

VIETNAM AIRLINES có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

VIETNAM AIRLINES kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Hàng không Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (Trung Dũng).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article