Ngày 28 tháng 08 năm 2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6613/VPCP-KTTH và Công văn số 4223/VPCP-KTTH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại.

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Ninh yêu cầu:

1. Các Bộ, ngành khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quy chế này, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam được Ngân hàng Phát triển Việt Nam bảo lãnh khi vay vốn tại ngân hàng thương mại. Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ trả nợ thay cho doanh nghiệp thông qua Hợp đồng bảo lãnh khi doanh nghiệp không trả hoặc trả không đúng hạn, đầy đủ nợ vay đã cam kết với ngân hàng thương mại.

Về vấn đề này, Cổng thông tin doanh nghiệp đã có bài viết về “Bảo lãnh cho DNNVV vay vốn tại ngân hàng thương mại”, “Hướng dẫn bảo lãnh vay vốn DNNVV”.

2. Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp, đánh giá kết quả và các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2015 (Nguyễn Lan).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article