Tổng cục Hải quan vừa ban hành các công văn bổ sung một số hướng dẫn về thủ tục hải quan, cụ thể như sau:

- Theo quy định tại Công văn 11351/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài; thiết bị máy móc phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm, tàu biển, tàu bay nước ngoài tạm nhập tái xuất để sửa chữa tại Việt Nam; hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm… quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 52, điểm a khoản 5, khoản 6 Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC từ nay có thể thực hiện kê khai điện tử.

- Công văn 11352/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014 hướng dẫn hóa đơn hàng xuất khẩu: doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu trong bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài. Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

- Công văn 4110/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2014 hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan thủ công: khi hệ thng xử lý dữ liệu hải quan điện tử gặp sự cố và các trường hp có hướng dẫn của Tổng cục phải chuyển sang khai thủ công khi triển khai hthống VNACCS. Về việc giám sát hải quan: Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, công chức Hải quan giao 01 tờ khai cho người khai hải quan xuất trình tại bộ phận hải quan giám sát để xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát…

- Công văn số 11887/BTC-TCHQ ngày 25/8/2014 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điển tử hải quan gặp sự cố

Doanh nghiệp ưu tiên hải quan được sử dụng bộ chứng từ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 86/2013/TT-BTC bao gồm: hóa đơn thương mại, giấy đóng gói hàng hóa, lệnh giao hàng và tờ khai hải quan được thay thế bằng “Bản tự kê khai thuế của doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp sự cố Hệ thống” theo mẫu ban hành kèm theo công văn này.

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Hệ thống XLDLĐTHQ được khắc phục, người khai hải quan thực hiện việc cập nhật dữ liệu về lô hàng đã được thông quan trong trường hợp nêu trên vào Hệ thống XLDLĐTHQ của cơ quan hải quan. Tổng cục hải quan hướng dẫn cụ thể việc cập nhật dữ liệu.

- Công văn số 11943/BTC-TCHQ ngày 26/8/2014 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác giám sát hải quan tại khu vực cảng biển trong trường hợp doanh nghiệp đã ký và chưa ký Quy chế phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh cảng. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi đưa vào hoặc đưa ra khu vực giám sát hải quan tại cảng biển, doanh nghiệp cần có Bản in Tờ khai hải quan (phần thông tin chung), Phiếu giao nhận container/Phiếu giao nhận hàng hóa/Phiếu xuất kho, bãi, Danh sách container hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của người khai hải quan/Danh sách hàng lẻ, hàng rời thuộc tờ khai hải quan (Quang Vinh).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article