Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Ngày 18 tháng 6 năm 2014, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công (Luật số 49/2014/QH13).

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Luật gồm 6 chương, 107 điều: Những quy định chung; Chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công; Thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch đầu tư công; Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công; Điều khoản thi hành.

Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án đầu tư công được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C. Cụ thể:

TT

Phân loại

Tiêu chí phân loại

1

Dự án quan trọng quốc gia

i) sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên;

ii) Ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường;

iii) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên;

iv) Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;

v) đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

2

Dự án nhóm A

i) Không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau: tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt; địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh; thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh có tính chất bảo mật quốc gia; sản xuất chất độc hại, chất nổ; dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

ii) Dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc 7 lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật này.

iii) Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên thuộc 9 lĩnh vực quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật này.

iv) Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 Luật này;

v) Dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên quy định tại khoản 5 Điều 8 Luật này.

3

Dự án nhóm B

Xem Điều 10 Luật này

4

Dự án nhóm C

Xem Điều 10 Luật này

Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia; dự án quan trọng quốc gia.

Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A; dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương do cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan, tổ chức khác quản lý; dự án khẩn cấp sử dụng vốn ngân sách trung ương; chương trình đầu tư sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài…

Người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và nhóm C sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước do cơ quan mình quản lý, trừ dự án khẩn cấp sử dụng vốn ngân sách trung ương; dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài do cơ quan mình quản lý, trừ dự án quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 17 Luật này.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 (Minh Tú).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article