Tổ Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện quy định về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ

Ngày 13 tháng 6 năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1302/QĐ-BNN-QLDN về Quy chế hoạt động của Tổ Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp; thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp.

Tổ trợ giúp có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

2. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của thành viên Hội đồng Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ.

3. Theo dõi, hướng dẫn việc: i) Thực hiện quy định về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ; ii) Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

4. Tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về tình hình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp theo quy định.

Tổ Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa họp định kỳ 6 tháng/lần hoặc họp đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ. Các Thành viên Tổ Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article