Nhà nước là chủ sở hữu của SCIC. Chính phủ thống nhất quản lý thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với SCIC.

Ngày 16 tháng 6 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Nghị định số 57/2014/NĐ-CP. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của SCIC.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là SCIC), trụ sở chính tại tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam, điện thoại: 84-4-38240703-; Fax 84-4-62780136, website: http://www.scic.vn - là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; được Nhà nước đầu tư vốn điều lệ và giao quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển giao. SCIC hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Nhà nước là chủ sở hữu của SCIC. Chính phủ thống nhất quản lý thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với SCIC. Hội đồng thành viên của SCIC là đại diện trực tiếp của chủ sở hữu nhà nước đối với SCIC, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp và phần vốn góp do SCIC tiếp nhận và đầu tư.

SCIC có 4 ngành, nghề kinh doanh chính:

- Đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

- Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ;

- Quản lý Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành.

SCIC được quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; được cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp, các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Vốn điều lệ của SCIC là 50.000 tỷ đồng (năm mươi ngàn tỷ đồng). Thủ tướng Chính phủ quyết định việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của SCIC trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này.

SCIC có nghĩa vụ:

1. Quản lý, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư và vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được giao quản lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Báo cáo Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước được giao quản lý.

3. Báo cáo Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm.

4. Thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà SCIC nắm giữ 100% vốn điều lệ; nghĩa vụ chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp mà SCIC nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ.

Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của SCIC gồm có:

- Hội đồng thành viên: 7 thành viên. Nhiệm kỳ không quá 05 năm.

- Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc: Do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Nhiệm kỳ không quá 05 năm. Số lượng Phó Tổng giám đốc không quá 06 người.

- Kế toán trưởng, bộ máy giúp việc.

Người lao động tham gia quản lý SCIC thông qua Hội nghị người lao động, Đối thoại tại nơi làm việc, Công đoàn SCIC, Ban Thanh tra nhân dân, thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2014.

Các công ty con, công ty liên kết của SCIC căn cứ vào các quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của mình và Điều lệ này để xây dựng Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của mình trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc và các công ty con, công ty liên kết không được trái với Điều lệ này

Bãi bỏ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ (Trung Dũng).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article