Nam Định không cho phép đầu tư mới cơ sở sản xuất bằng lò gạch thủ công, lò dã chiến.

Ngày 5 tháng 6 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã có Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND về việc ban hành lộ trình và mức hỗ trợ xóa bỏ lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng (sau đây gọi chung là lò gạch thủ công) trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Theo đó, Nam Định không cho phép đầu tư mới cơ sở sản xuất bằng lò gạch thủ công, lò dã chiến. Năm 2014 thực hiện xóa bỏ 347 lò thuộc địa bàn thành phố Nam Định và 08 huyện: Vụ Bản, Mỹ Lộc, Hải Hậu; Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Ý Yên, Nam Trực. Năm 2015 sẽ xóa bỏ 154 lò thuộc địa bàn 07 huyện: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Ý Yên, Giao Thủy, Hải Hậu.

Chủ cơ sở sản xuất gạch thủ công sẽ được tỉnh hỗ trợ từ 1,2 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tùy theo loại hình lò gạch phá bỏ.

Sau khi đã phá bỏ lò gạch, chủ cơ sở sản xuất gạch thủ công chuyển đổi công nghệ sang sản xuất gạch không nung được xem xét bổ sung vào Quy hoạch phát triển vật liệu xây không nung của tỉnh Nam Định.

Người lao động trong độ tuổi lao động, đang làm việc tại các lò gạch thủ công có nhu cầu chuyển đổi nghề được ưu tiên tham gia các lớp đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo của huyện có sự hỗ trợ kinh phí đào tạo của ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 04/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc Quy định mức hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn thuộc Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nam Định đến năm 2020”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký (Trung Dũng).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article