Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân sẽ được xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ như đã được phân loại trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Ngày 20 tháng 5 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư đã bổ sung quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ như đã được phân loại trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi đáp ứng đủ các điều kiện:

- Khoản nợ cho vay hợp pháp;

- Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với mục đích vay;

- Khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích;

- Khách hàng không có khả năng trả đúng kỳ hạn nhưng có phương án trả nợ mới khả thi và phù hợp.

- Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đáp ứng điều kiện về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động
Khi thực hiện cơ cấu lại nợ, Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đáp đã được xét phải thực hiện:
- Ban hành quy định kiểm soát, giám sát chặt chẽ, an toàn;
- Kiểm soát nội dung, lý do cơ cấu lại đối với từng khoản nợ;
- Thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng;
- Việc cơ cấu lại và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện 01 lần/1 khoản nợ;
- Gửi báo cáo cho NHNN về nội dung trên trong 05 ngày đầu mỗi tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2014   và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2015.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article