Tập đoàn kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Dệt May Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tập đoàn Dệt May Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Ngày 6 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 646/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (tên viết tắt VINATEX, tên giao dịch quốc tế VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT GROUP), trụ sở chính tại  25 Bà Triệu và 41 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (điện thoại: 04.38257700, fax: 04.38262269) có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tập đoàn, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tập đoàn kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Dệt May Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tập đoàn Dệt May Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (năm nghìn tỷ đồng).

Với tổng số cổ phần: 500.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu như sau:

- Cổ phần nhà nước: 255.000.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; Căn cứ vào tình hình thị trường khi có điều kiện thuận lợi, bán tiếp phần vốn nhà nước để giảm xuống mức dưới 51% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 2.313.100 cổ phần, chiếm 0,46% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 687.750 cổ phần, chiếm 0,14% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 120.000.000 cổ phần, chiếm 24% vốn điều lệ. Việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 121.999.150 cổ phần, chiếm 24,40% vốn điều lệ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần.

Tập đoàn thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam tiếp tục được vay vốn từ nguồn ADB để tái cấu trúc lại Tập đoàn.

Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 4.766 người.  Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần: 4.741 người.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (Phong Lâm).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article