Danh mục 48 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, bao gồm thông tin cụ thể về tên khu vực dự trữ, địa danh, hiện trạng, tọa độ địa lý, diện tích và tài nguyên dự trữ.

Ngày 6 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 645/QĐ-TTg phê duyệt 48 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (gồm 10 loại khoáng sản).

Đó là các loại khoáng sản: than năng lượng (06 khu vực), quặng apatit (03 khu vực), quặng chì - kẽm (01 khu vực), quặng cromit (01 khu vực), quặng titan (23 khu vực), quặng bauxite (03 khu vực), quặng sắt laterit (04 khu vực), đá hoa trắng (04 khu vực), cát trắng (02 khu vực) và quặng đất hiếm (01 khu vực).

Ban hành kèm theo Quyết định là Danh mục khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, bao gồm thông tin cụ thể về tên khu vực dự trữ, địa danh, hiện trạng, tọa độ địa lý, diện tích (không bao gồm các mỏ đang hoạt động khoáng sản hợp pháp và các mỏ đã quy hoạch hoạt động khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và tài nguyên dự trữ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khu vực dự trữ khoáng sản chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản phù hợp với các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đã khoanh định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (Phong Lâm).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article