Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn là cơ quan đầu mối của tỉnh tổ chức kiểm tra và xác nhận điều kiện về kho, bãi của doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất trên địa bàn.

Ngày 18 tháng 4 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn có Quyết định số 492/QĐ-UBND công bố khu vực quy hoạch kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Danh sách khu vực quy hoạch kho bãi phục vụ kinh doanh, tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh này gồm tên của 17 kho bãi, địa điểm và tên doanh nghiệp đầu tư hạ tầng. Cụ thể:

1.     Khu cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc (1 bãi đỗ xe), Công ty TNHH Xuân Cương là doanh nghiệp đầu tư hạ tầng

2.     Khu vực cửa khẩu phụ Tân Thanh, huyện Văn Lãng ( 3 kho/bãi/địa điểm).

3.     Khu vực cửa khẩu phụ Cốc Nam, huyện Văn Lãng (4 kho/bãi/địa điểm).

4.     Khu vực cửa khẩu phụ Na Hình, huyện Văn Lãng (1 bến đỗ xe). Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thiên Lộc là doanh nghiệp đầu tư hạ tầng.

5.     Khu vực cửa khẩu phụ Pò Nhùng, huyện Cao Lộc (1 bến đỗ xe) do Công ty cổ phần dịch vụ vận tải quốc tế Việt Trung đầu tư hạ tầng.

6.     Khu vực cửa khẩu phụ Co Sâu, huyện Cao Lộc (1 bến đỗ xe). Công ty CP Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường là đơn vị đầu tư hạ tầng

7.     Khu vực cửa khẩu phụ Nà Nưa, huyện Tràng Định (1 bến đỗ xe), Công ty CP dịch vụ vận ti quốc tế Vit Trung là doanh nghiệp đầu tư hạ tầng.

8.     Khu vực cửa khẩu phụ Bình nghi, huyện Tràng Định (1 bến đỗ xe ô tô), xuất nhập khẩu hàng hóa), Công ty CP Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường là đơn vị đầu tư hạ tầng

9.     Khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình (4 kho/bãi/địa điểm).

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn là cơ quan đầu mối của tỉnh tổ chức kim tra và xác nhận điều kiện về kho, bãi của doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (Trung Dũng).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article