Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Ngày 22 tháng 4 năm 2014, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 7 năm 2004 về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố. Tại Quyết định này, đối tượng thu phí, phương thức thu phí và mức thu phí được thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nay, đối tượng thu phí và mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thải ra môi trường từ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn Thành phố thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành (Trung Dũng).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article