Đối với những hành vi vi phạm vừa có thể áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo, vừa có thể áp dụng hình thức phạt tiền, thì hình thức xử phạt cảnh cáo được áp dụng đối với vi phạm lần đầu và không có tình tiết tăng nặng.

Ngày 24 tháng 4 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2014/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; áp dụng đối với các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí (gọi chung là đơn vị dự toán); các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (gọi chung là chủ đầu tư).

Đối với những hành vi vi phạm vừa có thể áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo, vừa có thể áp dụng hình thức phạt tiền, thì hình thức xử phạt cảnh cáo được áp dụng đối với vi phạm lần đầu và không có tình tiết tăng nặng.

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước được quy định tại Thông tư này bao gồm:

- hành vi vi phạm quy định khoản chi ngân sách nhà nước phải có trong dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao;

- hành vi chi ngân sách nhà nước sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

- hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo để chi ngân sách nhà nước;

- hành vi vi phạm chế độ thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước;

- hành vi vi phạm thủ tục kiểm soát cam kết chi;

- hành vi vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng ngân sách nhà nước.

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì phải báo cáo cấp trên có thẩm quyền ra quyết định xử phạt.  Việc xử phạt vi phạm hành chính phải được lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm: Biên bản vi phạm hành chính; quyết định xử phạt; các tài liệu, giấy tờ có liên quan, được đánh bút lục và được lưu giữ theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 (Trung Dũng).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article