Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp và đổi mới công ty nông, lâm nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ngày 28 tháng 4 năm 2014, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 180/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2014-2015.

Giai đoạn trước năm 2011, Hà Nội là một trong những thành phố đi đầu trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Sau Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đến năm 2015, Thành phố đã tích cực triển khai rà soát các doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm để triển khai thực hiện.

Do kết quả sắp xếp, cổ phần hóa gần đây hạn chế nên số lượng doanh nghiệp phải sắp xếp, cổ phần hóa đến hết năm 2015 còn nhiều, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp và đổi mới công ty nông, lâm nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại cuộc họp, một số kiến nghị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội liên quan đến giải quyết chế độ cho lao động dôi dư trong quá trình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp; chỉ định thầu lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tổ chức tài chính trung gian bán đấu giá cổ phần lần đầu đối với các gói thầu có giá trị dưới 3 tỷ đồng; xác định giá trị góp vốn liên doanh, liên kết; việc giữ lại số tiền thu được từ bán phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp… được Phó Thủ tướng giải đáp.

Về việc thành phố xin tiếp tục nghiên cứu mô hình đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (Phong Lâm).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article