Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc giám sát ngân hàng đối với mọi hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngày 7 tháng 4 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước thanh tra các đối tượng sau đây:

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra hoặc phối hợp thanh tra công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng;

2. Tổ chức có hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng; tổ chức hoạt động thông tin tín dụng; tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải là ngân hàng;

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước (xem thêm Luật Ngân hàng).

Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc giám sát ngân hàng đối với mọi hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát hoặc phối hợp giám sát công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng (xem thêm Luật Các tổ chức tín dụng).

Nghị định gồm 6 chương, 36 điều: Quy định chung; Tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng; Thanh tra viên ngân hàng và cộng tác viên ngân hàng; Hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng; Điều khoản thi hành.

Về nguyên tắc, thanh tra ngân hàng được tiến hành theo đoàn thanh tra hoặc do thanh tra viên ngân hàng thực hiện. Giám sát ngân hàng được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Trong một số trường hợp xét thấy cần thiết, thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng phải thuê công ty kiểm toán độc lập kim toán một, một số hoặc tất cả các nội dung về tchức, hoạt động, tài chính, ví dụ như khi công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc của tổ chức tín dụng có dấu hiệu ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của tchức tín dụng, tổ chức tín dụng có nguy cơ bị đặt vào tình trạng kim soát đặc biệt v.v…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 và thay thế Nghị định số 91/1999/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng (Quỳnh Nga).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article