Tổ chức tín dụng sẽ xử lý các khoản nợ quá hạn và nợ đã được cơ cấu của khách hàng là hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Ngày 16 tháng 4 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 540/QĐ-TTg quy định về việc xử lý đối với các khoản nợ quá hạn và nợ đã được cơ cu của khách hàng là hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và trả nợ tổ chức tín dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Theo đó, trên cơ sở xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc khách hàng gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh...), tổ chức tín dụng sẽ xử lý các khoản nợ của khách hàng gặp khó khăn tạm thời trong việc trả nợ như sau:

1. Cơ cấu lại nợ tối đa 36 tháng (bao gồm cả thời gian đã đưc cơ cấu li nợ).

2. Không thu lãi quá hạn, lãi phạt đi với các khoản nợ được cơ cấu.

3. Ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau; trường hợp khách hàng đã trả xong nợ gc, chưa trả hết nợ lãi thì tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng đcó kế hoạch thu dần hàng năm tiếp theo.

4. Miễn, giảm lãi vay theo quy định của tổ chức tín dụng.

Trong thi gian khoanh nợ, tổ chức tín dụng tính lãi nhưng không thu của khách hàng; trường hợp sau 03 năm khách hàng trả được đầy đủ gốc thì xóa lãi cho khách hàng; trường hợp khách hàng không trả được nợ gốc thì tổ chức tín dụng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tchức tín dụng được tiếp tục xem xét cho khách hàng vay mới để khôi phục sản xuất, kinh doanh trên cơ sở phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi và không phụ thuộc vào các khoản nợ đã được xử lý.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay tái cấp vốn tương ứng với số tiền tổ chức tín dụng thực hiện khoanh nợ cho khách hàng với lãi suất bằng không (0%/năm). Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày và được gia hạn tự động hàng năm với thời gian 03 năm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ vào danh sách khách hàng đủ điu kiện khoanh nợ do tổ chức tín dụng báo cáo để thực hiện giải ngân đối với tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (Mỹ Anh).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article