Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...

Ngày 4 tháng 4 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

Về nguyên tắc, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có các Sở Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân (17 đơn vị). Một số địa phương có thể có thêm Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, hoặc cơ quan đặc thù chuyên môn khác nếu thực sự cần thiết, phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

Sở là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: i) Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ii) tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; iii) đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; iv) quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi chính phủ; v) đấu thầu; vi) đăng ký kinh doanh; vii) tổng hợp về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

Cơ cấu tổ chức của sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có 6 đầu mối: Văn phòng,  Thanh tra, Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Chi cục, Đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, không nhất thiết phải có đầu mối Thanh tra, Chi cục, Đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ máy lãnh đạo của Sở gồm Giám đốc, Phó Giám đốc (không quá 3, riêng Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh không quá 04)

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2014, thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 16/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế và Ban Quản lý có tên gọi khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này (Nguyễn Lan).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article