Bộ Tài chính quy định 19 loại hàng hóa thông quan tại 24 cặp cửa khẩu Việt Nam-Campuchia được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% nếu có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Cam-pu-chia cấp

Ngày 1 tháng 4 năm 2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.

Theo đó, 19 loại hàng hóa (xem Phụ lục I ban hành kèm Thông tư) thông quan tại 24 cặp cửa khẩu Việt Nam-Campuchia  được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% nếu có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Cam-pu-chia cấp.

Ngoài ra, 5 loại hàng hóa (thóc; gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ; lá thuốc lá chưa tước cọng; lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ) cũng được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% như 19 loại hàng hóa nói trên nếu:

- Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Cam-pu-chia cấp.

- Thông quan qua 24 cặp cửa khẩu (xem Phụ lục II).

- Số lượng nhập khẩu đúng theo quy định (tổng lượng hạn ngạch năm 2014 là 3000 tấn) tại Thông tư số 09/2014/TT-BCT ngày 24/2/2014 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cam-pu-chia.

 

Trường hợp nhập khẩu vượt quá định mức 3000 tấn nói trên, áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường theo qui định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2015, cùng thời điểm có hiệu lực thi hành của Bản thoả thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Riêng đối với hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng từ ngày 24/2/2014 đến hết ngày 31/12/2015. Đối với các tờ khai hàng hóa nhập khẩu của hàng hóa nêu tại Phụ lục I đăng ký từ ngày 01/01/2014 đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Thông tư này nhưng đã nộp thuế với mức thuế suất cao hơn được hoàn trả số tiền thuế chênh lệch theo quy định của pháp luật quản lý thuế (Mỹ Anh).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article