Hồ sơ đề nghị cấp cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải được gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 26 tháng 3 năm 2014, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BGTVT quy định điu kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khu pháo hiệu cho an toàn hàng hải.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải phải đáp ứng hai điều kiện sau:

i) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giy chứng nhận đu tư), trong đó có ngành nghề kinh doanh liên quan đến phương tiện, vật tư, thiết bị ngành hàng hải, đóng tàu.

ii) Có Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất xác nhận việc pháo hiệu dùng cho an toàn hàng hải đã được thử nghiệm phù hợp với các quy định của Nghquyết MSC.81(70) ngày 11 tháng 12 năm 1998 của Tổ chức Hàng hải quốc tế.

Hồ sơ đề nghị cấp cấp Giấy phép nhập khu pháo hiệu cho an toàn hàng hải (gửi trực tiếp hoặc qua hệ thng bưu chính tới Bộ Giao thông vận tải) bao gồm:

a) Văn bản đề nghị nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư);

c) Bản dịch có chứng thực Giy chng nhận xuất xứ của cơ quan có thm quyền của nước sn xuất xác nhận việc pháo hiệu dùng cho an toàn hàng hải đã được thử nghiệm.

d) Báo cáo của tổ chức, cá nhân vtình hình thực hiện Giấy phép nhập khẩu của năm trước đó, Bản theo dõi Giấy phép nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu (nếu có).

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ, có văn bản yêu cầu bsung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); nếu hồ sơ đy đủ và hợp lệ thì gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng (hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng ủy quyền) có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Giao thông vận tải.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép (nếu Bộ Quốc phòng đồng ý).

Nếu không đồng ý cp, Bộ Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do việc không cp Giấy phép.

Giấy phép có thời hạn hiệu lực theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nhập khẩu, nhưng không kéo dài sang năm kế tiếp của năm cấp Giấy phép (Minh Tú).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article