Chi cục Hải quan sẽ phát hành Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp tới người nợ thuế hoặc tổ chức bảo lãnh của người nộp thuế.

Ngày 2 tháng 4 năm 2014, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1074/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, nợ của người nộp thuế được phân thành các loại sau:

1. Loại nợ khó thu: Nợ của người nộp thuế đã giải thể phá sản; nợ của người nộp thuế có khiếu nại, khởi kiện chưa chịu nộp theo Quyết định truy thu, ấn định thuế của cấp có thẩm quyền; nợ của người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm đăng ký kinh doanh, ngừng và tạm ngừng hoạt động kinh doanh

2. Nhóm tiền nợ chờ xóa, xét miễn, giảm, gia hạn, nộp dần: nợ chờ xóa, nợ chờ xét miễn, giảm thuế theo quy định, nợ được gia hạn, nợ nộp dần (tiền thuế nợ).

3. Nhóm tiền thuế nợ có khả năng thu.

Chi cục Hải quan sẽ lập danh sách nợ thuế; thu thập xác minh thông tin người nộp thuế; phân loại các khoản nợ theo các loại nêu trên; lập hồ sơ theo dõi người nộp thuế có nợ và lưu hồ sơ theo dõi nợ.

Chi cục Hải quan sẽ phát hành Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp tới người nợ thuế hoặc tchức bảo lãnh của người nộp thuế. Quá 10 ngày làm việc kể từ ngày ra Thông báo nói trên mà người nợ thuế/ tchức bảo lãnh của người nộp thuế chưa nộp tiền nợ thuế thì Chi cục Hải quan sẽ mời người nộp thuế có nợ/tổ chức bảo lãnh đến làm việc tại trụ sở cơ quan hải quan hoặc đến trụ sở của người nộp thuế/tổ chức bảo lãnh. Kết quả buổi làm việc sẽ được ghi nhận trong Hồ sơ theo dõi nợ.

Đối với các khoản nợ thuế quá hạn 90 ngày, Chi cục Hải quan sẽ thực hiện các bước để thu hồi nợ như ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế, tổ chức thực hiện cưỡng chế, theo dõi quá trình cưỡng chế.

Quyết định quy định rõ trình tự, thủ tục đôn đốc thu hồi nợ thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với các loại nợ tại Chi cục Hải quan, Tổng cục Hải quan.

Ban hành kèm theo Quyết định này là các Phụ lục về Giấy mời, Biên bản làm việc, Hồ sơ theo dõi nợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (Minh Tú).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article