Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút vẫn được tính bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ngày 14 tháng 3 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. Các quy định về nhuận bút cho tác phẩm sử dụng dưới hình thức xuất bản phẩm, báo in, báo điện tử, tác phẩm phát thanh, truyền hình của Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút hết hiệu lực.

Nghị định gồm 5 chương, 16 điều: Quy định chung; Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện tử; Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo nói, báo hình; Nhuận bút, thù lao đối với xuất bản phẩm; Điều khoản thi hành.

Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) được sử dụng. Nhuận bút được tính trên cơ sở hệ số tính cho tác phẩm. Đối với tác phẩm thuộc thể loại chưa được quy định cụ thể tại Nghị định này, việc trả nhuận bút do bên sử dụng tác phẩm và tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả thỏa thuận thông qua hợp đồng khoán gọn.

Theo Nghị định số số 61/2002/NĐ-CP, hệ số tối đa cho tác phẩm báo in, báo điện tử là 30. Hệ số này được tăng lên mức tối đa là 50 trong Nghị định số 18/2014/NĐ-CP (áp dụng cho cả báo nói, báo hình, báo điện tử, báo in). Mức hệ số tối thiểu vẫn được giữ là 10. Giá trị một đơn vị hệ snhuận bút vẫn được tính bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nhuận bút đối với xuất bản phẩm căn cứ vào thể loại, chất lượng, số lượng tính theo tỷ lệ phn trăm (từ 4% đến 18%, cao nhất là bản đồ được áp dụng mức 23%).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 (Phong Lâm).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article