Khi nhập khẩu, ngoài hồ sơ hải quan theo quy định, các doanh nghiệp FDI nộp thêm Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư và văn bản đề nghị nhập khẩu của doanh nghiệp.

Trong khi chờ đợi Bộ Công thương hướng dẫn chung việc nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn phù hợp với lộ trình đã công bố tại Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI khi nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn để vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị của chính doanh nghiệp phục vụ sản xuất sản phẩm hữu hình theo hoạt động sản xuất đầu tư, tránh trường hợp nhập khẩu phục vụ sản xuất nhưng có thể bán trên thị trường hoặc sử dụng vào mục đích khácTổng cục Hải quan - Bộ Tài chính đã có Công văn số 3161/TCHQ-GSQL ngày 27 tháng 3 năm 2014  hướng dẫn thủ tục hải quan khi  nhập khẩu dầu mỡ phục vụ sản xuất của doanh nghiệp FDI.

Khi nhập khẩu mặt hàng trên, ngoài hồ sơ hải quan theo quy định, hướng dẫn doanh nghiệp nộp, xuất trình thêm: i) Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư:  Nộp 1 bản sao, xuất trình bản chính; (nộp lần đầu tiên khi nhập khẩu mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn); ii) Văn bản đề nghị nhập khẩu của doanh nghiệp (kê khai cụ thể tên hàng, mã số HS, số lượng, mục đích sử dụng của từng mặt hàng; cam kết tính xác thực và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của doanh nghiệp FDI về sử dụng dầu, mỡ bôi trơn nhập khẩu đúng mục đích, không sử dụng vào mục đích khác: nộp 1 bản chính).

Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận tờ khai nhập khẩu sẽ kiểm tra theo quy trình nghiệp vụ. Trường hợp doanh nghiệp nộp đủ các chứng từ nêu trên và xác định việc nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn phù hợp với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thì thực hiện tiếp các bước thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa theo quy định, không yêu cầu doanh nghiệp phải có công văn xác nhận của Bộ Công Thương (Minh Tú).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article