Cơ quan Thuế các cấp thực hiện bù trừ số tiền thuế người nộp thuế được hoàn với số tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ của người nộp thuế do cơ quan Hải quan quản lý

Ngày 18 tháng 3 năm 2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Công văn số 2717/TCHQ-TXNK thực hiện điểm 3 Công văn số 10724/BTC-TCT ngày 14/08/2013 về việc bù trừ tiền thuế.

Điểm 3 Công văn số 10724/BTC-TCT ngày 14/08/2013 về việc bù trừ số thuế GTGT được cơ quan Thuế giải quyết hoàn với số nợ thuế do cơ quan Hải quan quản lý về việc bù trừ tiền thuế quy định như sau:

3. Cơ quan thuế thực hiện bù trừ số tiền thuế người nộp thuế được hoàn với số tiền thuế người nộp thuế đang còn nợ cơ quan Hải quan theo thứ tự như sau: Tiền nợ thuế cưỡng chế (nợ quá hạn 90 ngày); Tiền nợ thuế quá hạn (nợ quá hạn chưa quá 90 ngày); Tiền phạt chậm nộp nợ quá hạn.

Kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan Thuế các cấp thực hiện bù trừ số tiền thuế người nộp thuế được hoàn với số tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ của người nộp thuế do cơ quan Hải quan quản lý theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điểm 2 Khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế”.

Bộ Tài chính hướng dẫn: thứ tự bù trừ số tiền thuế người nộp thuế được hoàn với các khoản thuế người nộp thuế đang còn nợ cơ quan hải quan như sau:

- Tiền thuế, tiền chậm nộp quá hạn thuộc đối tượng áp dụng biện pháp cưỡng chế (nợ quá hạn 90 ngày)

- Tiền thuế, tiền chậm nộp quá hạn chưa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp cưỡng chế (nợ quá hạn chưa quá 90 ngày)

Không thực hiện bù trừ đối với khoản nợ thuế mà người nộp thuế phải nộp thuế ngay để tránh trường hợp bù trừ nhầm với tờ khai chưa làm thủ tục HQ nhưng chưa bị hủy, tờ khai DN đã làm thủ tục nhưng chưa được thông quan hay giải phóng hàng do chưa nộp thuế.

Công văn được áp dụng từ ngày 18/03/2014.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article