Bổ sung quy định về việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt do Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam phát hành để mua nợ xấu của tổ chức tín dụng.

Ngày 18 tháng 3 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 09/2014/TT-NHNN sửa đổi, bsung một sđiều của Thông tư s 02/2013/TT-NHNN (Thông tư số 02) ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và vic sdụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các quy định được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

- Bổ sung quy định về việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt do Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam phát hành đmua nợ xấu của tổ chức tín dụng (Điều 1 Thông tư số 02).

- Bổ sung thêm 01 nguyên tắc trong việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ: nguyên tắc “có quy định về việc tự đánh giá tài sản bảo đảm” (Thông tư số 02) quy định 4 nguyên tắc.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về phương pháp và nguyên tắc phân loại của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khoản nợ mà việc cho vay, cấp tín dụng thực hiện theo chấp thuận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đối với các khoản nợ vi phạm pháp luật (nợ cấp cho các công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát có giá trị vượt các tỷ lệ giới hạn theo quy định của pháp luật; nợ vi phạm các quy định của pháp luật về cấp tín dụng, quản lý ngoại hối và các tỷ lệ bảo đảm an toàn đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; nợ cấp cho các công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát có giá trị vượt các tỷ lệ giới hạn theo quy định của pháp luật;…)

- Trường hợp một khoản nợ vi phạm pháp luật quy định tại các điểm c(iv), d(iv), đ(v) khoản 1 Điu 10 Thông tư số 02 hoặc một khoản nợ phải thu hi theo kết luận thanh tra quy định tại các điểm c(v), d(v), đ(vi) khoản 1 Điều 10 Thông tư số 02  được phân loại vào các nhóm có mức độ rủi ro khác nhau thì tchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phân loại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao nht.

Một số quy định tại Điều 10 Thông tư số 02 như quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra… cũng được sửa đổi, bổ sung.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về tài sản bảo đảm để khấu trừ khi tính số tiền dự phòng cụ thể để xác định mức trích lập dự phòng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2014. Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 17/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vviệc phân loại nợ đi với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu; Thông tư số 12/2013/TT-NHNN ngày 27/5/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đi một sđiều của Thông tư 02; và  Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ hết hiệu lực thi hành (Phong Lâm).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article