Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng các quy định trong Thông tư này khi đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

Ngày 20 tháng 2 năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng các quy định trong Thông tư này khi đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tin sản xuất trong nước, đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư này được ưu tiên mua sắm, sử dụng gồm 48 loại (xem chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư).

Các tiêu chí chung để xác định sản phẩm, dịch vụ trong nước bao gồm:

1. Được sản xuất tại Việt Nam, bởi doanh nghiệp mà trong đó các pháp nhân và thể nhân Việt Nam nắm quyền kiểm soát chi phối và nắm giữ cổ phần chi phối (đối với công ty cổ phần) hoặc nắm giữ phần vốn góp chi phối (đối với các loại hình doanh nghiệp khác);

2. Đã được đăng ký thương hiệu và được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc đã đăng ký và hoàn tất các yêu cầu, điều kiện để cung cấp sản phẩm, dịch vụ (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam;

3. Có tài liệu kỹ thuật hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt;

4. Có thông báo rõ ràng các điều khoản cam kết về bảo hành, trách nhiệm của nhà cung cấp, chính sách hậu mãi và chính sách liên quan khác.

Đối với sản phẩm phần cứng, điện tử cần đáp ứng 4 tiêu chí về: i) doanh thu (đạt tối thiểu 10 tỷ đồng/01 năm trong 02 năm liên tiếp gần nhất) hoặc có tối thiểu 05 cơ quan nhà nước, hoặc 10 tổ chức, doanh nghiệp hoặc 500 cá nhân đã và đang sử dụng sản phẩm; ii) chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm chiếm tỉ lệ từ 20% trở lên trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm đó, hoặc có tối thiểu 50 lao động Việt Nam có chuyên môn về phần cứng, điện tử đang làm việc ổn định từ 01 năm trở lên; iii) sản phẩm đã công bố phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia và đã được chứng nhận và công bố hợp quy; và iv) ) do tổ chức, doanh nghiệp đạt ít nhất một trong các chuẩn quản lý chất lượng, môi trường cho hoạt động sản xuất phần cứng, điện tử sau: TCVN ISO 9001:2008; TCVN ISO 14001:2004; TCVN ISO 17025:2005, hoặc tương đương sản xuất.

Tương tự, sản phẩm phần mềm cần đáp ứng 4 tiêu chuẩn về: i) doanh thu từ sản phẩm (phải đạt tối thiểu 500 triệu đồng/01 năm trong 02 năm liên tiếp gần nhất), hoặc có tối thiểu 02 cơ quan nhà nước, hoặc 05 tổ chức, doanh nghiệp, hoặc 500 cá nhân đã và đang sử dụng sản phẩm; ii) các chức năng, tính năng kỹ thuật phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ hoặc quy định, hướng dẫn tương ứng về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước (nếu có), hoặc sản phẩm được phát triển từ phần mềm nguồn mở, tuân thủ chuẩn mở; iii) Chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm chiếm tỉ lệ từ 30% trở lên trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm đó, hoặc có tối thiểu 20 lao động Việt Nam có chuyên môn về phần mềm đang làm việc ổn định từ 01 năm trở lên; và iv) sản phẩm phải được sản xuất bởi tổ chức, doanh nghiệp đạt chứng chỉ cho hoạt động sản xuất phần mềm theo chuẩn CMMI mức 3 trở lên, hoặc TCVN ISO 9001:2008, hoặc sản phẩm có điểm mô hình độ chín nguồn mở (OSMM) từ 60 điểm trở lên, hoặc mô hình điểm ngưỡng thất bại (PoF) từ 50 điểm trở xuống.

Đối với sản phẩm nội dung thông tin số, cần đáp ứng 3 tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 6 của Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT.

Đối với dịch vụ công nghệ thông tin, các tiêu chí sau cần đáp ứng:

a) Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ phải đạt tối thiểu 2 tỷ đồng/01 năm trong 02 năm liên tiếp gần nhất, hoặc có tối thiểu 05 tổ chức, doanh nghiệp đã và đang sử dụng dịch vụ;

b) Được cung cấp bởi tổ chức, doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn ISO, ưu tiên các tổ chức, doanh nghiệp đạt chuẩn TCVN ISO 27001;

c) Đối với các dịch vụ có liên quan đến các dữ liệu của khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải có các biện pháp đảm bảo an toàn, bí mật thông tin, dữ liệu của khách hàng.

Ban hành kèm theo Thông tư là các Phụ lục:

- Danh mục sản phẩm, dịch vụ trong nước;

- Phiếu công bố sản phẩm, dịch vụ CNTT đạt các tiêu chí được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong cơ quan nhà nước;

- Văn bản thông báo gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố sản phẩm, dịch vụ CNTT đạt tiêu chí được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong cơ quan nhà nước;

- Văn bản thông báo bổ sung/thay đổi sản phẩm/dịch vụ CNTT đã công bố;

- Văn bản thông báo ngừng hỗ trợ, cung cấp sản phẩm, dịch vụ CNTT đã công bố;

- Báo cáo, tổng hợp tình hình đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT;

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2014, thay thế Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (Minh Tú).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article