Các thông tin cần công khai là: chính sách mua bán và xử lý nợ xấu; quy trình, phương pháp định giá nợ, tài sản; quy trình, phương pháp bán nợ, tài sản do Công ty Quản lý tài sản xây dựng...

Ngày 26 tháng 2 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 04/2014/TT-NHNN quy định về báo cáo thống kê và công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Công ty Quản lý tài sản phải thực hiện việc công khai các thông tin sau:

- Các chính sách quản lý, quy định nội bộ về mua, bán, xử lý nợ xấu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

- Các quy trình, phương pháp định giá nợ, tài sản; quy trình, phương pháp bán nợ, tài sản do Công ty Quản lý tài sản xây dựng;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của Công ty Quản lý tài sản đã được kiểm toán;

- Mua nợ xấu từ tổ chức tín dụng theo Biểu số 01-PL2/VAMC tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bán nợ xấu và bán tài sản bảo đảm theo Biểu số 02-PL2/VAMC tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Các thông tin khác theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước.

Các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này được Công ty Quản lý tài sản thực hiện công bố theo hình thức được quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP, cụ thể: i) Họp báo; ii) đăng tải trên trang tin điện tử website ủa Công ty Quản lý tài sản; iii) niêm yết công khai tại trụ sở Công ty Quản lý tài sản, địa điểm bán nợ, tài sản; iv) đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; v) phát hành rộng rãi dưới dạng tài liệu, ấn phẩm.

Công ty Quản lý tài sản có trách nhiệm chấp hành đúng các quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, của pháp luật về báo cáo thống kê và công khai, minh bạch các thông tin tại Thông tư này. Giải trình và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của số liệu báo cáo thống kê và các thông tin công bố.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article