Ngành nghề kinh doanh chính của TCT: thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản, xuất nhập khẩu lương thực, nông sản.

Ngày 13 tháng 2 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức, hoạt động TCT Lương thực Miền Nam.

Công ty TNHH một thành viên – Tổng công ty Lương thực Miền Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Southern food corporation Ltd, tên giao dịch: VINAFOOD II) là doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư 100% vốn Điều lệ, tổ chức theo hình thức công ty TNHH một thành viên, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng.

Ngành nghề kinh doanh chính của TCT: thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản, xuất nhập khẩu lương thực, nông sản.

TCT có quyền và nghĩa vụ đối với vốn và tài sản (Điều 24), trong sản xuất kinh doanh (Điều 25), quyền về tài chính (Điều 26), quyền và nghĩa vụ trong tham gia hoạt động công ích (Điều 27). TCT có quyền đầu tư vốn ra ngoài TCT.

Vốn điều lệ của TCT là 4.723 tỷ đồng. Nhà nước là chủ sở hữu của TCT. Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu (ban hành Điều lệ, sửa đổi Điều lệ TCT, phê duyệt chủ trương thành lập công ty con 100% vốn nhà nước của TCT, phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới TCT…)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với TCT. Chủ sở hữu có 11 loại quyền đối , 6 loại nghĩa vụ với TCT.

 TCT chịu sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước, thực hiên nghĩa vụ với địa phương nơi đặt trụ sở.

TCT có Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Bộ máy giúp việc, Ban kiểm soát nội bộ. Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của Kiểm soát viên được quy định tại Mục 3, Chương II của Nghị định. Mục 4 Chương II quy định về mối quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc. Người lao động tham gia quản lý TCT qua Đại hội toàn thể/Đại hội đại biểu công nhân viên chức, Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân.

Việc quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ thực hiện theo quy định hiện hành và được thể hiện trong Quy chế quản lý tài chính của TCT do Tổng Giám đốc xây dựng, trình Hội đồng thành viên ban hành sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.

TCT có thể được tổ chức lại theo hình thức sáp nhập/hợp nhất/chia/tách và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Chương VIII quy định về chế độ báo cáo, công khai thông tin.

TCT có 15 đơn vị hạch toán phụ thuộc: Văn phòng TCT, Công ty nột mì Bình Đông, Công ty lương thưc Long An, Công ty lương thực Tiền Giang, Công ty lương thực Bến Tre, Công ty lương thực Vĩnh Long, Công ty lương thực Trà Vinh, Công ty lương thực Sông Hậu, Công ty lương thực Sóc Trăng, Công ty lương thực Bạc Liêu, Công ty lương thực Đồng Tháp, Công ty lương thực thực phẩm An Giang, Công ty nông sản thực phẩm An Giang, Công ty nông sản thực phẩm Tiền Giang, Công ty nông sản thực phẩm Trà Vinh và Công ty lương thực Thốt Nốt.

TCT có 3 công ty TNHH MTV trực thuộc, cổ phần chi phối tại 11 công t, góp vốn chi phối tại Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông và liên kết với 14 công ty khác.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2014.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article