Doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về “hình thức” thì Bộ Tài chính yêu cầu các Cục thuế kiểm tra thực tế
Ngày 11 tháng 2 năm 2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1781/BTC-TCT về việc khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức.
 
Theo đó, nếu doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về “hình thức” như: hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT); hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ người mua hàng nhưng đúng mã số thuế; viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống thì Bộ Tài chính yêu cầu các Cục thuế kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã lập phù hợp với sổ kế toán, phản ánh đúng bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì Cục thuế hướng dẫn nhắc nhở doanh nghiệp và thực hiện hoàn thuế hoặc cho khấu trừ theo đúng thực tế phát sinh.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article