Cơ quan quản lý thuế trực tiếp về tiền thuê đất sẽ lập danh sách những người đề nghị xin giảm tiền thuê đất và gửi đến cơ quan thuế có thẩm quyền để lấy ý kiến cơ quan tài chính, cơ quan môi trường cùng cấp.

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 755/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2013 đính chính Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8 tháng 2 năm 2013 hướng dẫn dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Một số điểm cần chú ý:

- Làm rõ nơi gửi văn bản đề nghị giảm tiền thuê đất: Tổ chức, cá nhân nộp đơn xin giảm tiền thuê đất nộp đơn tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp về tiền thuê đất ( thay vì “cơ quan quản lý thuế trực tiếp”).

- Cơ quan quản lý thuế trực tiếp về tiền thuê đất sẽ lập danh sách những người đề nghị xin giảm tiền thuê đất và gửi đến cơ quan thuế có thẩm quyền để lấy ý kiến cơ quan tài chính, cơ quan môi trường cùng cấp.

- Làm rõ trường hợp chủ đầu tư các dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 16 nộp đề nghị giãn nộp tiền thuê đất đến nơi đơn vị kê khai nộp thuế TNDN ( trường hợp dự án được thực hiện tại địa bàn cấp tỉnh khác thì gửi văn bản tới cơ quan thuế nơi nộp tờ khai tiền sử dụng đất ) theo mẫu tại Phụ lục số 04.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số  6/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính.

Minh Tú

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article