Ngày 9 tháng 4 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

Ngày 9 tháng 4 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

Theo Điều 12 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006  của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, các trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm gồm:

a) Thế chấp quyền sử dụng đất;

b) Thế chấp quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng;

c) Thế chấp tàu bay, tàu biển;

d) Thế chấp một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ;

đ) Các trường hợp khác, nếu pháp luật có quy định.

Văn phòng Đăng ký đất và thông tin tài nguyên môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị, thành có thẩm quyền thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm từ 20.000 đồng/hồ sơ đến 80.000 đồng/hồ sơ. Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm là 30.000 đồng/trường hợp.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article