Ngày 12 tháng 4 năm 2013, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-BCT Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025. 

Ngày 12 tháng 4 năm 2013, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025 (Quy hoạch).

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá được tiến hành trên nguyên tắc xác định thuốc lá là hàng hóa hạn chế kinh doanh, không khuyến khích tiêu dùng. Nhà nước kiểm soát chặt chẽ sự phát triển và phân bố của mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Theo Quy hoạch, từ nay đến năm 2015, cơ bản giữ nguyên mạng lưới kinh doanh hiện tại (khoảng 1.000 thương nhân kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó miền Bắc chiếm khoảng 50%; miền Trung, Tây Nguyên chiếm khoảng 24% và miền Nam chiếm khoảng 26%). Cụ thể:

- thương nhân kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên do Bộ Công Thương cấp phép (khoảng 200 thương nhân);

- thương nhân kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn 01 tỉnh do Sở Công Thương cấp phép (khoảng 800 thương nhân);

- thương nhân kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh do Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng cấp phép.

Giai đoạn 2016 – 2020, thực hiện hoạch mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá dựa trên nguyên tắc xác định số lượng thương nhân kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo dân số, theo năng lực tài chính, theo khả năng vận tải, theo hệ thống kho bãi và theo khả năng thâm nhập thị trường của từng thương nhân. Dự kiến cả nước có khoảng 350 thương nhân kinh doanh phân phối sản phẩm thuốc lá, khoảng 1.760 thương nhân kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá (trong đó miền Bắc chiếm khoảng 45%; miền Trung, Tây Nguyên chiếm khoảng 27% và miền Nam chiếm khoảng 28%).

Giai đoạn 20212025, tiếp tục sắp xếp lại số thương nhân đã tham gia phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong giai đoạn trước để điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu quản lý đặt ra trong thời kỳ này. Trong giai đoạn này cả nước dự kiến có khoảng 300 thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá, khoảng 1.500 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá (trong đó miền Bắc chiếm khoảng 40%; miền Trung, Tây Nguyên chiếm khoảng 30% và miền Nam chiếm khoảng 30%).

Quy hoạch mạng lưới bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc được xác định theo những căn cứ sau:

-Tại mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn một số thương nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá dựa trên căn cứ về dân số, diện tích, khoảng cách, loại đô thị, khả năng tài chính, khả năng vận tải, hệ thống kho bãi và kinh nghiệm kinh doanh của doanh nghiệp.

- Thương nhân kinh doanh phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên được xác định theo số dân trên cả nước theo nguyên tắc không quá một (01) thương nhân kinh doanh phân phối sản phẩm thuốc lá trên hai trăm năm mươi nghìn (250.000) dân…

- Thương nhân kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn 01 tỉnh được xác định trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc không quá một (01) thương nhân kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên năm mươi nghìn (50.000)­­ dân…

Thực hiện Quy hoạch, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá phải:

a) Xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường phù hợp với yêu cầu kiểm soát, quản lý của nhà nước. Tổ chức nghiên cứu thị trường, thị hiếu khách hàng để có giải pháp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại từng khu vực thị trường.

b) Xây dựng và kiểm soát hệ thống thương nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá thành một mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá ổn định.

c) Phối hợp với Bộ Công Thương, các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy hoạch, hướng dẫn các doanh nghiệp trong hệ thống của mình chấp hành Quy hoạch này và các quy định khác của pháp luật.

d) Xem xét, lựa chọn các thương nhân kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá có đủ năng lực, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh sản phẩm thuốc lá.

Hiệp hội thuốc lá Việt Nam cần: i) phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá; ii) tập hợp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá để hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và kiểm soát mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá; iii) phối hợp với Bộ Công Thương, các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy hoạch, hướng dẫn các doanh nghiệp trong Hiệp hội chấp hành Quy hoạch này và các quy định khác của pháp luật; iv) nghiên cứu, đề xuất và tổ chức việc phối hợp giữa các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá với các thương nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá nhằm nâng cao tính hợp tác, liên kết trong việc tiêu thụ sản phẩm thuốc lá.

Ở tỉnh đã có Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, Uỷ ban nhân dân chỉ đạo hành rà soát, nếu chưa phù hợp với Quy hoạch mạng lưới bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc phải tiến hành điều chỉnh quy hoạch.

Tỉnh chưa có Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá, Ủy ban nhân dân xây dựng chi tiết quy hoạch bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn. Số lượng thương nhân kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại mỗi địa phương được xác định dựa trên căn cứ về dân số, diện tích điểm bán, khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm bán, nhu cầu của thị trường, thị hiếu người tiêu dùng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,…. khả năng tài chính và kinh nghiệm kinh doanh của thương nhân.

Ban hành kèm theo Quy hoạch là Phụ lục số lượng thương nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá đến năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 Quỳnh Nga

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article