Kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2013, mặt hàng nhiên liệu diesel cho ô tô, nhiên liệu diesel khác có mức thuế suất 10%, dầu nhiên liệu 12%, xăng động cơ 14% (trừ xăng máy bay, loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực).

Ngày 18 tháng 4 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 (mặt hàng xăng, dầu) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, các mặt hàng xăng động cơ, nhiên liệu diesel cho ô tô, dầu nhiên liệu đều được tăng mức thuế suất thuế nhập khẩu. Cụ thể: Nhiên liệu diesel cho ô tô, nhiên liệu diesel khác chịu mức thuế suất 10%, dầu nhiên liệu 12%, xăng động cơ 14% (trừ xăng máy bay, loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực).

Trước đó, theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC  ngày 15 tháng 11 năm 2012, các mặt hàng nói trên chịu mức thuế suất thấp hơn: xăng động cơ 12%, nhiên liệu cho ô tô và nhiên liệu diesel khác 8%, dầu nhiên liệu 10%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/4/2013 và thay thế các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số Thông tư số 193/2012/TT-BTC  ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Phong Lâm

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article