Tổ chức đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động đối với Chi nhánh của Trung tâm trọng tài; tổ chức trọng tài nước ngoài đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải nộp lệ phí.

Ngày 11 tháng 4 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

Tổ chức đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động đối với Chi nhánh của Trung tâm trọng tài; tổ chức trọng tài nước ngoài đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải nộp lệ phí.

Lệ phí cấp giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng), cấp giấy đăng ký hoạt động là 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng), thay đổi nội dung giấy phép thành lập và giấy đăng ký hoạt động là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Lệ phí cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của Trung tâm trọng tài là 1.500.000 đồng. Mức lệ phí này cao hơn nhiều lần so với mức lệ phí quy định tại Thông tư số 01/2005/TT-BTC ngày 4 tháng 1 năm 2005 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép, thay đổi nội dung giấy phép, đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài và lệ phí Toà án liên quan đến trọng tài.

Lệ phí cấp lại  giấy phép thành lập, giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, chi nhánh của Trung tâm trọng tài, chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam và cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 01/2005/TT-BTC ngày 04/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép, thay đổi nội dung giấy phép, đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài và lệ phí Toà án liên quan đến trọng tài.                     

  Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article