Ngày 10 tháng 4 năm 2013, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 579/QĐ-BLĐTBXH ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền phbiến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2013 – 2016.

Ngày 10 tháng 4 năm 2013, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 579/QĐ-BLĐTBXH ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền phbiến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2013 – 2016 (Kế hoạch)

Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009. Phấn đấu đến năm 2016 đạt được mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2013-2016 sẽ tiến hành các hoạt động chính, bao gồm:

1. Hoàn thiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp tự tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan ti hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động tại doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đưa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân thành một trong những nội dung của thỏa ước lao động tập thể, thành một trong những chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp.

2. Biên soạn bộ tài liệu về pháp luật lao động, pháp luật công đoàn, Luật bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và những quy định pháp luật khác liên quan tới quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã; hoạt động của doanh nghiệp cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

3. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân.

4. Hoạt động truyền thông và hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp.

5. Lựa chọn mỗi miền từ hai địa phương trở lên để triển khai Kế hoạch để có cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm về mô hình, phương pháp, cách làm phù hợp, có hiệu quả để nhân rộng trong những năm tiếp theo.

6. Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực Đán họp Ban điều hành Đề án vào cuối năm để thống nhất chỉ đạo chung, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, tháo gỡ khó khăn.

Quyết đnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Trung Dũng

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article