Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 673/QĐ-UBND.

Ngày 8 tháng 4 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 673/QĐ-UBND.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được lấy từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn của doanh nghiệp, xã hội cho các chương trình, hoạt động du lịch.

Với các mục tiêu cụ thể đặt ra trong các mốc năm 2015, 2020 và 2030 (ví dụ năm 2030 sẽ thu hút 30.000 lao động hoạt động tại các doanh nghiệp du lịch), Kế hoạch đặt ra các giải pháp thực hiện như sau:

Đa dạng hóa sản phẩm:

Thực hiện giải pháp này, tỉnh thực hiện: i) sắp xếp tổ chức, hình thành doanh nghiệp du lịch mạnh để chi phối hoạt động du lịch gắn với xây dựng thương hiệu du lịch Đà Lạt; ii) đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đang triển khai để tạo ra sản phẩm du lịch mới, đặc trưng phục vụ khách du lịch, ưu tiên đầu tư các dự án khu vui chơi giải trí tổng hợp, tập trung ở thành phố Đà Lạt; iii) gắn việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển văn hóa và các làng nghề truyền thống…

Đầu tư và thu hút đầu tư

Trong giải pháp này, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các trọng điểm phát triển du lịch, các khu du lịch tổng hp, khu du lịch chuyên đề, các điểm du lịch tiềm năng ở các vùng sâu, vùng xa; thực hiện xã hội hóa phát triển du lịch, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động du lịch dưới nhiều hình hình thức. Đồng thời, Lâm Đồng sẽ tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế quản lý đầu tư, tạo môi trường thông thoáng về đầu tư phát triển du lịch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và phát triển các dịch vụ hỗ trợ đầu tư để thu hút các nhà đầu tư.

T uyên truyền, quảng bá xúc tiến

Tỉnh thành lập một số văn phòng đại diện tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, mở chi nhánh văn phòng tại Singapore, Nhật Bản, Campuchia để mở rộng thị trường khai thác khách du lịch. Liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; xây dựng các tour tham quan vườn trà, rau, hoa chất lượng cao gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm; hình thành các tour, tuyến du lịch liên hoàn giữa các vùng du lịch trọng điểm, các địa phương trong nước.

Phát triển nguồn nhân lực - Phát triển các cơ sở đào tạo chuyên ngành du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng giảng dạy, điều kiện cơ sở giảng dạy; tăng cường đào tạo đại học, trên đại học và đào tạo quản lý về du lịch, dịch vụ, quan tâm tới đào tạo kỹ năng nghề du lịch.

Q uản lý Nhà nước về du lịch

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý liên quan đến du lịch, đy mạnh công tác thanh, kiểm tra hoạt động các doanh nghiệp du lịch, từng bước lành mạnh hóa môi trường kinh doanh du lịch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các chính sách thu hút đầu tư đối với từng mục tiêu cụ thể; ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên các dự án đầu tư gắn với nội dung, mục tiêu của đề án, phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article