Trong năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện cổ phần hóa 6 doanh nghiệp trên tổng số 13 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa trong năm 2012 của cả nước. Đồng thời, Bộ đã tích cực chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, chỉ đạo các doanh nghiệp thoái vốn ra khỏi các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành có kết quả cụ thể.

Trong năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện cổ phần hóa 6 doanh nghiệp trên tổng số 13 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa trong năm 2012 của cả nước. Đồng thời, Bộ đã tích cực chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, chỉ đạo các doanh nghiệp thoái vốn ra khỏi các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành có kết quả cụ thể.

Để triển khai có hiệu quả kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Bộ trong năm 2013, triển khai Nghị định số 99/202/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

a) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, TCT Lương thực miền Bắc, TCT Lương thực miền Nam thực hiện nghiêm túc Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; định kỳ hàng quý có báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, trình Bộ trưởng ngay trong tuần đầu tháng 4/2013. Các doanh nghiệp khác: khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Nghị định số  99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trong tháng 4/2013.

- Báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp quý I/2013 cần làm rõ: các khoản nợ và nghĩa vụ của doanh nghiệp, vấn đề thoái vốn trong các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành, báo cáo tình hình sử dụng và quản lý đất đai của doanh nghiệp.

b) Tổng công ty Vật tư nông nghiệp: có báo cáo giải trình về việc chậm trễ trong việc xác định giá trị doanh nghiệp trước khi tiến hành cổ phần hóa, gửi Bộ trưởng ngày 15/4/2013 để xem xét giải quyết.

c) Nhất trí việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư phát triển Ngô thuộc Viện nghiên cứu Ngô.

d) Các doanh nghiệp có báo cáo vướng mắc tài chính, báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng đất đai gửi  Bộ, Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp.

với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Mời độc giả xem toàn văn Thông báo số 1600/TB-BNN ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận của Bộ trưởng tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2012 và triển khai Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ (Minh Tú)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article