Ngày 10 tháng 4 năm 2013, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2500/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động của Thành phố Hà Nội thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 10 tháng 4 năm 2013, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2500/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động của Thành phố Hà Nội thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch).

Theo Kế hoạch, Hà Nội sẽ thực hiện:

1. Phát triển sản xuất, dịch chuyển cơ cấu kinh tế

Đẩy mạnh các mặt hàng có giá trị gia tăng cao; chú trọng đổi mới công nghệ, thiết bị, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng có kim ngạch lớn, có khả năng tăng trưởng cao; Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg  ngày 17/7/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là tập đoàn kinh kế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 -2015; Thu hút đầu tư, thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm ngành công nghiệp htrợ; xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; đưa vào khai thác có hiệu quả các khu công nghiệp và khu công nghcao; thực hin việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nhằm thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu; Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa tập trung, có năng suất cao, chất lượng tốt, gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái.

2. P hát triển thị trường, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư

Tiếp tục triển khai chính sách Hỗ trlãi suất tiền vay sau đầu tư cho các doanh nghiệp của Thành phtheo quyết định số 5487/QĐ-UBND ngày 24/11/2011; Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 14/6/2012, Quyết định số 4406/QĐ-UBND ngày 03/10/2012; tổ chức các đoàn, các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; tổ chức các hoạt động tư vấn phát triển và nâng cao cht lượng sản phm; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài để tìm hiểu về nhu cầu, thị hiếu của thị trường, quảng bá sn phẩm thương hiệu, giao thương và tiêu thụ sản phẩm; tổ chức đoàn ra, đoàn vào (các nhà nhập khẩu) có hiệu quả; xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; thu thập, xử lý và cập nhật thông tin lên trang web để doanh nghiệp tham khảo và xây dựng cơ sơ dliu về thị trưng, ngành hàng, doanh nghiệp.

3. C ải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện chính sách thương mại, tài chính, tín dụng, đầu t ư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu

Chú trọng cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuế, thủ tục cấp đất, giải quyết các thủ tục đu tư cho sản xuất hàng xuất khẩu; chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát các khoản vay bảo lãnh để thanh toán trong nước và ngoài nước ưu tiên các doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn ngoại tệ; thực hiện Đề án tái cơ cu lại hệ thống tổ chức tín dụng; tăng cường biện pháp quản lý ngoại hối.

4. Đ ầu t ư phát triển sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa và đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ logistics

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hạ tầng các Khu công nghiệp đã hoạt động; đầu tư xây dựng các khu công nghiệp đã được xác định trong quy hoạch tổng thphục vụ mục tiêu đầu tư sản xuất sản phẩm thay thế hàng nhập khu và đầu tư sn xuất xut khẩu; thu hút và hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc xây dựng và đưa vào hoạt động kho ngoại quan tại các khu công nghiệp Nội Bài, Quang Minh, Thạch Thất – Quc Oai nhm nâng cao năng lực vận chuyển, lưu kho bãi và hiệu quả của hoạt động dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu; kKhảo sát và nghiên cứu chính sách quản lý và đầu tư kích thích phát triển trong lĩnh vực phân phối - kho vận (logistics) cho Thủ đô Hà Nội nhằm hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu.

4. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Chú trọng nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, thương nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố; hoàn thiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016 tầm nhìn đến năm 2020;

5. K iểm soát nhập khẩu

Tăng cường sử dụng hàng hóa trong nước đã sản xuất được để góp phần kiềm chế nhập siêu; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước nhằm tạo cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối hàng hóa; kiểm tra việc thực hiện Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đi vi hàng hóa nhập khẩu

6. Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội ngành hàng

Phát huy vai trò của Hiệp hội trong việc liên kết các hội viên, đại diện để bo vệ quyền lợi, lợi ích: hợp pháp của hội viên trong thương mại quc tế, thực hiện tốt vai trò là cầu ni giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp; đẩy mạnh việc htrợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt trong các trường hợp mrộng sản xuất kinh doanh, đổi mi công nghệ thiết b, áp đụng các quy trình quản lý sản xut tiên tiến và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa, tiết kiệm chi phí và không ngừng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quỳnh Nga

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article