Ưu đãi về thuế, thuế đất, thuế mặt nước là một bộ phận trong hệ thống ưu đãi Đồng Tháp áp dụng cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Ưu đãi về thuế, thuế đất, thuế mặt nước là một bộ phận trong hệ thống ưu đãi Đồng Tháp áp dụng cho doanh nghiệp trên địa bàn.

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

1.1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại các huyện Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 1 năm 2009 của Chính phủ).

1.2 Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời hạn hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

1.3 Thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong thời hạn 10 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình.

1.4 Thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong suốt thời gian hoạt động đối với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân. Đối với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân sau khi hết thời gian áp dụng mức thuế suất 10% tại khoản 1.1 thì chuyển sang áp dụng mức thuế suất 20%.

1.5. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi trên được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.

     2 . Miễn thuế, giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

2.1. Điều kiện miễn thuế, giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện sau được hưởng khuyến khích về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn do Chính phủ quy định tại các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình, Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự.

- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

2.2. Miễn thuế, giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và thời gian áp dụng:

- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư các huyện Tam Nông, Tháp Mười, Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự; khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực  công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 1 năm 2009 của Chính phủ), đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt quan trọng của Nhà nước; sản xuất sản phẩm phần mềm được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

- Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tác các huyện Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự, Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn Thành phố Cao Lãnh và thị xã Sa Đéc được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình được áp dụng thuế suất 20% trong thời gian 10 năm; được miễn thuế 02 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

- Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế thu từ dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư. Trong những năm tính thuế đầu tiên mà doanh nghiệp có thời hạn sản xuất, kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế dưới 12 tháng, doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay năm đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ năm tính thuế tiếp theo.

       3. Miễn, giảm thuế nhập khẩu

- Hàng hóa nhập khẩu  để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ) hoặc địa bàn ưu được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức được  miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được, phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nói trên; nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc; vật tư trong nước chưa sản xuất được.

- Giống cây trông, vật nuôi được phép nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

- Miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu theo Danh mục  các trang thiết bị chỉ được miễn thuế nhập khẩu lần đầu ban hành kèm Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, …

- Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được.

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa hoạc và phát triển công nghệ, bao gồm máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được, tài liệu sách báo tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ.

- Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ.

        4. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Miễn tiền thuê đất, mặt nước cho toàn bộ thời gian thuê đất, thuê mặt nước tại các Quyết định cho thuê đất của Nhà nước đối với: i) các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ được đầu tư tại các huyện Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự; ii) dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân các khu công nghiệp (do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập) theo dự án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm cả giá bán hoặc giá cho thuê nhà, trong cơ cấu giá bán hoặc giá cho thuê nhà không có chi phí về tiền thuê đất, dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, khoa học-công nghệ; doanh nghiệp thực hiện dự án xây dựng-chuyển giao (BT), dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với diện tích được sử dụng để xây dựng công trình.

- Kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, thời hạn miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính như sau:

+ Miễn 3 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường;

+ Miễn 7 năm đối với dự án đầu tư vào các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình;

+ Miễn 11 năm đối với dự án đầu tư tại các huyện Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự; dự án đầu tư thuộc Danh mục đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ban hành kèm Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ) tại các địa bàn Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình;

+ Miễn 15 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại các huyện Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư đầu tư (ban hành kèm Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ) tại các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình;

+ Dự án  gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian tạm ngừng xây dựng, cơ bản, tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp Giấy chứng nhân đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất;

- Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp: i) thuê đất để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã được giảm 50% tiền thuê đất; ii) thuê đất, mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản mà bị thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại tới 40% sản lượng được xét giảm tiền thuê tương ứng; thiệt hại từ 40% trở lên thì được miễn tiền thuê đối với năm bị thiệt hại; trường hợp thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng không phải vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản khi bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc bất khả kháng thì được giảm 50% tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian tạm ngừng sản xuất, kinh doanh.

       5. Miễn giảm tiền sử dụng đất

       Các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (ban hành kèm Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ) được đầu tư tại địa bàn các huyện Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự.

          Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện như sau:

- Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư tại các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình (Dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư) và các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (theo Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ) tại đại bàn các huyện Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự.

- Giảm 30% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với: i) dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình; ii) dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư không thuộc địa bàn các huyện nói trên hoặc không thuộc địa bàn các huyện Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự; iii) dự án đầu tư tại địa bàn các huyện Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự.

- Được giảm 20% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (theo Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ) không thuộc các địa bàn Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình, Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự…

Hồng Liên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article