Ngày 1 tháng 4 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 35/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Ngày 1 tháng 4 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 35/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo Điều 3 Thông tư số 180/2010/TT-BTC, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là giao dịch trong thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (dịch vụ T-VAN) là dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện đăng ký thuế điện tử và khai thuế điện tử.

Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, sử dụng chữ ký số, thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, thủ tục khai thuế điện tử, điều kiện thực hiện thu - nộp thuế điện tử, ngày nộp thuế điện tử, chứng từ nộp thuế điện tử, nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với cơ quan thuế.

Trước đây, người khai thuế điện tử có 2 cách khai thuế: khai thuế điện tử trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc khai thuế điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ khai thuế thì nay, người nộp thuế có thể thực hiện khai thuế diện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Theo Thông tư số 180/2010/TT-BTC nêu trên, các ngân hàng thương mại chỉ cần đáp ứng 2 điều kiện (điều kiện theo quy định về pháp luật về giao dịch điện tử và  có dịch vụ ngân hàng điện tử đảm bảo ghi nhận và truyền tải được đầy đủ thông tin về nộp thuế của người nộp thuế) thì nay, ngân hàng thương mại được thu, nộp thuế điện tử phải “đã tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước; có phần mềm ứng dụng thu ngân sách nhà nước qua mạng và các giải pháp kỹ thuật về an toàn, bảo mật thông tin nộp thuế của người nộp thuế theo quy định tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước hiện hành.” (điều kiện thứ ba).

Trong quan hệ với người nộp thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN được bổ sung thêm 02 nghĩa vụ so với nghĩa vụ trước đây quy định tại Thông tư số 180/2010/TT-BTC. Đó là các nghĩa vụ:

- Thông báo xác nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế sử dụng dịch vụ T-VAN; và

- Chịu trách nhiệm về việc hồ sơ khai thuế của người nộp thuế đến cơ quan thuế không đúng thời hạn theo quy định trong trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn quy định.

Đồng thời, trong quan hệ với cơ quan thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN được bổ sung thêm trách nhiệm ”chuyển hồ sơ thuế điện tử đến cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế chậm nhất là 2h/1lần kể từ khi nhận được hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế”. Trường hợp có lỗi của cổng thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN thì tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN phải thực hiện thông báo ngay cho người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế để thực hiện theo hướng dẫn.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2013.

Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article