Ngày 4 tháng 4 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Ngày 4 tháng 4 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Theo đó, một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03 (Polyme từ styren, dạng nguyên sinh), 54.02, 59.02 (vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ ni long), 72.17 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi nói trên được sửa đổi theo hướng tăng lên: từ 3% lên thành 5%, từ 0% thành 3%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2013.

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article