Ngày  29 tháng 3 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Hòa Bình.

Ngày  29 tháng 3 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Hòa Bình.

Quy hoạch xác định rõ diện tích, cơ cấu các loại đất, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích và phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch.

Theo Quy hoạch, đến năm 2020, Hòa Bình có 1.616 ha đất xây dựng khu công nghiệp, 813 ha đất xây dựng cụm công nghiệp, 807 ha đất cho hoạt động khoáng sản, 2.772 ha đất khu du lịch…

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có 6 trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết, trong đó có trách nhiệm:

-  Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt; tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để cụ thể hóa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh sau khi được xét duyệt; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

- Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp… tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

                   Quỳnh Nga

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article