Tổng công ty Cà Phê Việt Nam cần rà soát kỹ, hoàn thiện báo cáo về tổ chức, tình hình sản xuất, nêu tõ tồn tại và kiến nghị xử lý từng vấn đề cụ thể, xem xét và có ý kiến về 02 phương án tái cơ cấu.

Theo Thông báo số 1616/TB-BNN-VP ngày 1 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tại buổi làm việc về tái cơ cấu tài chính Tổng công ty Cà Phê Việt Nam, Tổng công ty Cà Phê Việt Nam cần rà soát kỹ, hoàn thiện báo cáo về tổ chức, tình hình sản xuất, nêu tõ tồn tại và kiến nghị xử lý từng vấn đề cụ thể, xem xét và có ý kiến về 02 phương án tái cơ cấu:

Phương án 1: Bán tài sản (Nhà máy chế biến cà phê Đà Lạt, Trụ sở Văn phòng tổng công ty và các tài khoản khác…) thoái vốn tại các Công ty cổ phần hoạt động kinh doanh kém hiệu quả hoặc không thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty để thu hồi vốn trả các khoản vay quá hạn; kiến nghị Thủ tướng chính phủ chỉ đạo xử lý dứt điểm các khoản vay ODA, AFD; xóa nợ tại Ngân hàng nông nghiệp để ổn định và phát triển Tổng công ty.

Phương án 2: Sáp nhập vào Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trở thành Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam để tái cơ cấu Tổng công ty.

Đồng thời, Tổng công ty Cà phê Việt Nam rà soát, loại bỏ các ngành nghề, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, tập trung ngành nghề kinh doanh chính nhằm khôi phục vị trí, vai trò của Tổng công ty đối với ngành cà phê Việt Nam; tiến hành thanh tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân gây thất thoát vốn nhà nước tại Trung tâm Xuất nhập khẩu Vinacafe báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/4/2013.

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article