Tổ chức, cá nhân xả nước thải thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt phải chịu phí bảo vệ môi trường.

Ngày 29 tháng 3 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2013/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Theo quy định tại Nghị định này, tổ chức, cá nhân xả nước thải thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt phải chịu phí bảo vệ môi trường.

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp không chứa kim loại nặng được tính trên cơ sở: i) mức phí cố định theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường (tối đa không quá 2.500.000 đồng/năm) và ii) phí biến đổi (tùy theo tổng lượng nước thải ra, hàm lượng 2 chất gây ô nhiễm là nhu cầu ô xy hóa học và chất rắn lơ lửng). Để xác định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp chứa kim loại nặng, ngoài 2 hệ số i) và ii) nêu trên, có thêm hệ số tính phí theo khối lượng nước thải chứa kim loại nặng theo Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất có nước thải chứa kim loại nặng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Căn cứ khung mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp nói trên, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể mức thu phí cố định và mức thu đối với từng chất gây ô nhiễm trong nước thải công nghiệp; hướng dẫn việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phải nộp của đối tượng nộp phí.

Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp có nghĩa vụ kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và thay thế các Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ng ày 13 tháng 6 năm 2003, Nghị định số 04/2007/NĐ-CP n gày 08 tháng 01 năm 2007 và Nghị định số 26/2010/NĐ-CP  ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Trung Dũng

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article