Ngày  29 tháng 3 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Hải Phòng.

Ngày  29 tháng 3 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Hải Phòng.

Quy hoạch xác định rõ diện tích, cơ cấu các loại đất; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích và phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch.

Theo Quy hoạch, đến năm 2020, Thành phố Hải Phòng có 8.450 ha đất xây dựng khu công nghiệp, 1.908 ha đất xây dựng cụm công nghiệp, 795 ha đất cho hoạt động khoáng sản, 20.537 ha đất khu du lịch…

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm:  

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất trong Thành phố cho thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp Thành phố đến cấp xã;

- Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội.       

- Có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch của Thành phố; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Thành phố, vốn đầu tư từ nước ngoài. Đa dạng hóa các hình thức như hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, hoặc sử dụng sai mục đích; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư của các dự án được giao đất, thuê đất bảo đảm thực hiện đúng tiến độ đầu tư đã cam kết trong dự án;

          Trung Dũng

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article