Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Giấy Việt Nam tại Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 22 tháng 2 năm 2013.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Giấy Việt Nam tại Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 22 tháng 2 năm 2013.

Theo Đề án, ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty Giấy Việt Nam là sản xuất, kinh doanh giấy, bột giấy, các sản phẩm từ giấy; trồng và khai thác rừng nguyên liệu giấy. Ngành, nghề kinh doanh có liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính gồm sản xuất, kinh doanh gỗ rừng trồng; sản xuất, kinh doanh điện, nước, hơi nước, vật tư, máy móc, thiết bị, hóa chất ngành giấy.

Vốn điều lệ của Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính.

Tái cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty giai đoạn 2012-2015: Công ty mẹ (Vinapaco) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có 20 đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ, nắm giữ:

- nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyên liệu giấy miền Nam; nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ của 13 doanh nghiệp;

- sáp nhập Công ty lâm nghiệp Mộc Sơn vào Công ty lâm nghiệp Tam Sơn; Công ty lâm nghiệp A Mai vào Công ty lâm nghiệp Yên Lập.

-  Chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 199/TTg-ĐMDN ngày 29 tháng 01 năm 2010 đối với: Viện Công nghệ Giấy và Xenluylô và Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy;

- Chuyển Trường Cao đẳng Công nghệ giấy và Cơ điện về Bộ Công Thương quản lý.

Tái cơ cấu tài chính:

- Thoái 100% vốn của Công ty mẹ - Vinapaco tại 09 doanh nghiệp;

- Tổng công ty Giấy Việt Nam tiếp tục thực hiện quyết toán và xử lý tài chính của Dự án, báo cáo Bộ Công Thương theo từng nội dung xử lý cụ thể phù hợp với pháp luật hiện hành;

- Tổng công ty Giấy Việt Nam lập phương án tái cơ cấu báo cáo Bộ Công Thương giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam.

Tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp:

- Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ;

- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành;

- Hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, quy chế hoạt động của Kiểm soát viên, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực;

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 529/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2012. Đồng thời, xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, phương án tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên phù hợp với nội dung Đề án. Xây dựng lộ trình và phương án cụ thể đến hết năm 2015 hoàn thành việc thoái vốn tại các doanh nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Minh Tú

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article